Polityka prywatności

Portalu „Pomoc Seniorom”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomoc Seniorom,z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U1, 02-657 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878240, numer REGON: 387970810, NIP: 5223195747, kontaktowy adres e-mail: sekretariat@grupawarszawa.com (dalej jako: „Administrator”).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z prowadzonej przez Administratora strony internetowej www.pomocseniorom.pl , (dalej odpowiednio jako „Użytkownicy” oraz „Portal”), jak również osób korzystających lub zamierzających ze świadczonej przez Administratora usługi newslettera (dalej jako: „Newsletter”).
  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest również dokumentem o charakterze informacyjnym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora.
  4. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”).
  5. Użytkownik, umieszczając w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób potwierdza, że czyni to zgodnie z obowiązującymi przepisami i respektując prawa tych osób. W szczególności Użytkownik zapewnia, że dysponuje zgodą tych osób, a Administrator może w dowolnym momencie zażądać od Użytkownika potwierdzenia posiadanej zgody.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
  1. W ramach: (i) korzystania przez Użytkowników z Portalu, (ii) wspierania przez Użytkowników realizacji celów statutowych Administratora, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
   1. imię;
   2. nazwisko;
   3. adres e-mail;
   4. numer IP komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu.
  2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych wskazanych w punkach 2.1.1-2.1.3 powyżej jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie danych wskazanych w puntach 2.1.1-2.1.3 może prowadzić do niemożliwości korzystania z Portalu i wspierania realizacji celów statutowych Administratora.
  3. W celu świadczenia usługi Newslettera Użytkownik podaje dane, o których mowa w punkcie 2.1.3 powyżej. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do korzystania z usługi Newslettera – ich niepodanie przez Użytkownika spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
  4. Każdemu Użytkownikowi przysługują określone w niniejszej Polityce Prywatności uprawnienia względem jego danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Dane osobowe wskazane w punkcie 2.1.4 powyżej pozyskiwane są automatycznie w chwili odwiedzenia Portalu. Dane te są przechowywane w pliku dziennika na serwerze. Dane te są zbierane ze względów technicznych. Dane te mogą być przetwarzane w powiązaniu z innymi danymi osobowymi jedynie w razie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celach:
   1. świadczenia usług związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu oraz umożliwienia Użytkownikowi wspierania realizacji statutowych celów Administratora;
   2. analitycznych i statystycznych;
   3. marketingowych (w tym w zakresie promowania działalności statutowej Administratora, pozyskiwania darowizn, informowanie o organizowanych przez Administratora akcjach – w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. wysyłanie sms, e-mail, kontaktowanie się przez telefon);
   4. w razie konieczności, zweryfikowania tożsamości Użytkownika oraz spełnienia przez niego wymagań określonych w regulaminie działania Portalu;
   5. świadczenia usługi Newslettera.
  2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora również w celu:
   1. rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez Użytkowników;
   2. dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami;
   3. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (w tym obowiązków podatkowych oraz sprawozdawczych).
  3. Na podstawie danych osobowych Użytkowników Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym ich przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym jest konieczne do korzystania z Portalu przez Administratora.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa, tj. w szczególności gdy:
   1. jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy – w zakresie celu określonego w punkcie 3.1.1 oraz 3.1.5;
   2. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązku podatkowego) – w zakresie celu określonego w punkcie 3.2.3;
   3. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. marketing dotyczący celów statutowych Administratora, modyfikacja funkcjonowania Portalu , rozpoznawanie reklamacji dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym) – w zakresie celów określonych w punktach 3.1.2 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1 oraz 3.2.2.
  3. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w procedurze korzystania z usługi Newslettera.
  4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Użytkownika.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania.
  2. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usługi, jak również przez okres, w którym Administratorowi przysługują uprawnienia lub roszczenia związane z jej wykonaniem, w tym przez okres przedawnienia roszczeń.
  3. W przypadku, gdy ustawowe wymagania nałożone na Administratora wymagają przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres, Administrator przechowuje dane osobowe przez ten wydłużony okres.
  4. W odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie opiera się na zgodzie lub danych, co do których może zostać złożony sprzeciw – Administrator przechowuje dane osobowe do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych może okazać się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, w którym to przypadku dane są przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń.
  5. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach marketingowych – ich przetwarzanie trwać będzie do czasu wycofania odpowiedniej zgody przez Użytkownika bądź zgłoszenia przez niego sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
   1. upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;
   2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp.);
   3. organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.
  2. Dane Uczestników mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane przy odpowiednim zabezpieczeniu praw Uczestników:
   1. Portal wykorzystuje Google Analytics do analizowania ruchu na Portalu (jedynie dane anonimowe) – na zasadach opisanych w Polityce plików cookie poniżej;
   2. Administrator korzysta także z narzędzi marketingowych Google Adwords i Facebook Pixel w celu analizowania skuteczności działań reklamowych prowadzonych w mediach – na zasadach opisanych w Polityce plików cookie poniżej.
  3. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkownika odbywa się z poszanowaniem praw Użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Środki ochrony danych osobowych
  1. Administrator chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
  2. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.
 8. Uprawnienia Użytkowników odnośnie danych osobowych
  1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
  2. Każdy Użytkownik ma także prawo:
   1. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
    1. cele przetwarzania;
    2. kategorie danych osobowych;
    3. o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
    4. w miarę możliwości – informacja o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
    5. o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
    6. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
    8. o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
   2. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   3. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
   4. do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   5. wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach;
   6. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:
    1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
    3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;
    4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
    6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   7. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
    1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
   8. żądania od Administratora przekazania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
    1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz
    2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Procedura reklamacyjna
  1. Reklamacja może być zgłoszona:
   1. w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora, tj.: Fundacja Pomoc Seniorom,z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U1, 02-657 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej – na adres e-mail sekretariat@grupawarszawa.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. wskazanie, w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i na czym to naruszenie polega;
   2. wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  3. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, reklamacja powinna zawierać:
   1. treść żądania;
   2. w razie potrzeby – jego uzasadnienie;
   3. wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Administrator może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
  5. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 8.2 powyżej, jest ono rozpoznawane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi procedury reklamacyjnej. W tym przypadku Administrator może poprosić osobę zgłaszającą żądanie o wykazanie swojej tożsamości w celu zweryfikowania, czy jest ona uprawniona do zgłoszenia tego żądania.
  6. Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
  7. W przypadku, gdy reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 30 dni).
  8. Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Administratora informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
  9. Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Administrator informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
  10. Administrator komunikuje się z osobą zgłaszającą reklamację w formie elektronicznej – na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail. W przypadku niepodania przez zgłaszającego adresu e-mail, Administrator komunikuje się ze zgłaszającym pisemnie na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.
  11. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji oznacza jej uwzględnienie. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z reklamacją, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania żądania – Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
  12. W przypadku ustalenia w wyniku rozpoznania reklamacji, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania przewiedziane w obowiązujących przepisach.
 10. Polityka plików cookie
  1. Na Portalu Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego przez system informatyczny Administratora (cookies własne) lub system informatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
  2. Informacja na temat plików cookies jest wyświetlana podczas pierwszej wizyty na Portalu. Ponadto oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Portalu.
  3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  4. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
  5. Administratorwykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu.
  6. Administrator stosuje mechanizm plików cookies tylko w celach informacyjnych, aby usprawnić i ułatwić Użytkownikom działanie Portalu, aby lepiej dopasować wygląd Portalu oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Użytkownicy używają Portalu, co ma pomóc w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości.
  7. Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, w związku z czym używa w Portalu cookies podmiotów trzecich.
   1. Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
   2. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, dostarczanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.
   3. Powyższe wykorzystanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – analizie działania Portalu oraz działaniach marketingowych.
   4. Wskazane wyżej podmioty mają siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i wykorzystują infrastrukturę techniczną, która znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
   5. Wskazane w punkcie 10.7 podmioty mają siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i wykorzystują infrastrukturę techniczną, która znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych następuje do podmiotów stosujących odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą (w tym poprzez wykorzystanie standardowych klauzul ochrony danych).
 11. Zmiany Polityki Prywatności
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
   1. konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
   2. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
   3. poprawy obsługi Użytkowników.
  2. O zmianie Polityki Prywatności Administrator poinformuje poprzez komunikat zamieszczony na Portalu.
  3. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej lub mailowej na poniższe dane:

Fundacja Pomoc Seniorom,z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U1, 02-657 Warszawa

kontaktowy adres e-mail: sekretariat@grupawarszawa.com.

 1. Administrator może umieszczać na Portalu odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.
 2. W razie wystąpienia sprzeczności niniejszej Polityki Prywatności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania w celu dostosowania Polityki Prywatności do wymogów obowiązującego prawa – jednakże nawet w okresie poprzedzającym taką zmianę przepisów Administrator będzie stosował zasady ochrony danych osobowych wynikające z tych przepisów.