Regulamin Serwisu „Pomoc Seniorom” (www.pomocseniorom.pl)

 1. Definicje
  1. Beneficjenci – osoby, którym Fundacja udziela wsparcia.
  2. Fundacja – Fundacja Pomoc Seniorom,z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U1, 02-657 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878240, numer REGON: 387970810, NIP: 5223195747.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu, oraz stanowiący ogólne warunki umów wsparcia Beneficjentów (zawieranych za pośrednictwem Serwisu).
  4. Serwis – strona internetowa www.pomocseniorom.pl, służąca do gromadzenia środków finansowych służących między innymi do wspierania Beneficjentów.
  5. Strony – Fundacja oraz Użytkownik.
  6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa warunki działania Serwisu, jak również udzielania przez Użytkowników wsparcia, które zostanie przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc Beneficjentom.
  2. Wsparcie Beneficjentom udzielane jest na następujących zasadach:
   1. Beneficjentami Programu są seniorzy zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej, niepełnosprawności lub innych przyczyn.
   2. Nie stosujemy sztywnych kryteriów (jak np, kryterium dochodowe stosowane przez ośrodki pomocy społecznej) – liczą się realne potrzeby.
   3. Aby wsparcie trafiło do najbardziej potrzebujących przy udzielaniu wsparcia bierzemy pod uwagę wsparcie otrzymywane przez Beneficjentów z Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych organizacji.
  3. Fundacja udziela wsparcia Beneficjentom w ramach prowadzenia swojej działalności statutowej.
  4. Fundacja może udzielać wsparcia Beneficjentom osobiście, z udziałem swoich pracowników i podmiotów trzecich, w tym partnerów i podwykonawców.
  5. Regulamin określa także warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fundacji.
 3. Korzystanie z Serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji.
  2. Podając jakiekolwiek dane przy korzystaniu z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych i informacji. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania danych i informacji w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, oraz zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. W Serwisie mogą być prezentowane reklamy i ogłoszenia.
  5. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści wulgarnych obraźliwych, naruszających obowiązujące prawo i dobra osobiste innych osób.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które
   w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie Serwisu lub jego elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych.
  7. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie odpowiednich urządzeń wraz z dostępem do internetu. Fundacja nie zapewnia takich urządzeń ani dostępu do internetu w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Do korzystania z Serwisu konieczna jest przeglądarka: Chrome, Firefox, Edge lub Safari.
  8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do korzystania z Serwisu może być konieczne korzystanie z oprogramowania dostarczanego przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tego oprogramowania może wymagać akceptacji licencji przez Użytkownika.
   1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości korzystania z usług spowodowanych brakiem akceptacji warunków licencji oprogramowania zewnętrznego przez Użytkownika.
   2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania dostarczonego przez podmioty zewnętrzne, jak również za treść umów i licencji niezbędnych do korzystania z oprogramowania.
  9. Fundacja w ramach działania Serwisu umożliwia Użytkownikom:
   1. zawierania umów dotyczących wsparcia realizacji celów statutowych Fundacji;
   2. dokonywanie płatności wynikających z umów dotyczących wsparcia realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Umowy o wsparcie Fundacji i jej Beneficjentów
  1. Fundacja umożliwia Użytkownikom wspieranie realizacji celów statutowych Fundacji i udzielania pomocy Beneficjentom.
  2. Użytkownicy wspierają realizację celów statutowych Fundacji poprzez przekazywanie kwot pieniężnych pozwalających Fundacji na prowadzenie działań i wspieranie Beneficjentów.
  3. Wsparcie może mieć charakter:
   1. Wpłat na realizację celów statutowych Fundacji;
   2. Wpłat w ramach zbiórek celowych.
  4. Wsparcie przez Użytkownika dokonywane jest przez dokonanie wpłaty określonej przez Użytkownika kwoty przy wykorzystaniu jednego z udostępnionych przez Fundację sposobów płatności.
  5. Płatność może zostać dokonana:
   1. przelewem na rachunek bankowy Fundacji;
   2. płatność on-line (płatność kartą płatniczą; płatność za pośrednictwem serwisu TPay; płatność za pośrednictwem serwisu paypal);
   3. z wykorzystaniem płatności SMS;
   4. za pomocą kryptowalut – zgodnie ze szczegółowymi informacjami wskazanymi w Serwisie;
   5. w modelu subskrypcyjnym (cykliczne obciążanie karty Użytkownika określoną kwotą zadeklarowaną przez Użytkownika).
  6. Kanały płatności wskazane w punkcie 4.5 lit. b)-e) powyżej obsługiwane są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych usług.
  7. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w złotych polskich lub w akceptowanych przez Fundację kryptowalutach.
  8. Umowa dotyczącą wsparcia realizacji celów Fundacji zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności, zgodnie z punktem 4.5 powyżej.
  9. W przypadku wyboru modelu subskrypcyjnego, umowa dotycząca wsparcia realizacji celów Fundacji zawierana jest na czas nieokreślony, przy czym każda ze Stron może ją rozwiązać w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje w formie przesłania Fundacji oświadczenia w formie e-mailowej (o treści „Chcę zrezygnować ze stałej pomocy osobom w wieku senioralnym” lub innej jednoznacznie wyrażającej wolę rozwiązania umowy przez Użytkownika) na adres e-mail sekretariat@grupawarszawa.com. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na płatności dokonane przed rozwiązaniem umowy, jak również w okresie wypowiedzenia.
  10. W odniesieniu do zbiórek celowych zastosowanie znajdują postanowienia poniższe:
   1. Dokonując wpłaty na rzecz zbiórki celowej, Użytkownik czyni to tytułem wsparcia danej zbiórki, zgodnie z jej opisem w Serwisie.
   2. Każdorazowo zbiórki celowe przeznaczone są na wsparcie określonych Beneficjentów (grup Beneficjentów) oraz na realizację konkretnych potrzeb tych Beneficjentów.
   3. Użytkownik wspierając zbiórkę celową wspiera określony cel wskazany i opisany przez Fundację.
   4. Środki pozyskane w ramach zbiórki celowej mogą zostać przeznaczone na obsługę zbiórki m.in. opłata księgowości, domeny, informatyka, prowizje bramek płatniczych itd. (25%), promocję i marketing zbiórki (15%) oraz na cel wskazany w ramach zbiórki celowej (60%). Fundacja może również nie pobierać żadnego procenta na promocję zbiórki jeżeli nie ma takiej potrzeby. Fundacja może także zmniejszyć pobrany procent na obsługę zbiórki jeżeli kwota pokrycia będzie wystarczająca. W przypadku, gdy zbiórka celowa doprowadzi do zebrania kwoty mniejszej, niż potrzebna do zrealizowania określonego celu, Fundacja jest uprawniona do realizacji celu jedynie częściowo (w ramach zebranych środków) lub wyboru innego sposobu wsparcia Beneficjentów. Fundacja nie jest zobowiązana do przeznaczenia na realizację celu środków przekraczających środki zebrane w ramach zbiórki celowej.
   5. Fundacja jest uprawniona do wyboru sposobu zrealizowania celu, aby jak najlepiej wesprzeć Beneficjentów.
 5. Prawa autorskie i własność intelektualna
  1. Serwis, jak i wszelkie treści prezentowane w jego ramach są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami przysługującymi Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła stosowne umowy.
  2. Fundacja nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej do Serwisu oraz prezentowanych w nim treści.
 6. Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności
  1. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na zasadach określonych w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 7. Odpowiedzialność
  1. Fundacja nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub brak działania Serwisu.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Fundacji oraz osób trzecich za korzystanie przez siebie z Serwisu, w tym za naruszenie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.
  3. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w toku korzystania z Serwisu, jak również w przypadku posłużenia się cudzymi danymi.
  4. Użytkownik ponosi także pełną odpowiedzialność za naruszenie przez siebie dóbr osobistych osób trzecich lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie prawnie chronionej tajemnicy lub innej informacji poufnej.
  5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawe lub niniejszym Regulaminem postępowanie Użytkowników, w tym za jakiekolwiek treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  6. Fundacja nie udziela gwarancji na działanie Serwisu.
  7. W przypadku, gdy umieszczone w Serwisie treści przekierowują do stron internetowych osób trzecich lub do treści oferowanych przez osoby trzecie, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za takie strony internetowe i takie treści.
  8. W odniesieniu do zbiórek celowych Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za to czy cel zostanie zrealizowany, jak również za wpływ realizacji celu na sytuację Beneficjentów.
 8. Procedura reklamacyjna
  1. W razie nieprawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja może być zgłoszona:
   1. w formie pisemnej – na adres siedziby Fundacji, tj.: Fundacja Pomoc Seniorom,z siedzibą w Warszawie, ul. Wielicka 40 lok. U1, 02-657 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej – na adres e-mail: sekretariat@grupawarszawa.com.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   1. wskazanie, w jaki sposób doszło do nienależytego świadczenia usług i na czym ono naruszenie polega;
   2. wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Fundacja może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
  5. Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, brak odpowiedzi we wskazanym terminie nie oznacza uznania reklamacji.
  6. Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Fundacji informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
  7. Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Fundacja informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
 9. Powiadomienia
  1. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z kwestiami określonymi w niniejszym Regulaminie kierowane przez Użytkownika do Fundacji wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej (o ile Regulamin nie stanowi inaczej) i powinny zostać przesłane na adres siedziby Fundacji.
  2. Wszelkie powiadomienia i komunikaty związane z kwestiami określonymi w niniejszym Regulaminie kierowane przez Fundację do Użytkownika, o ile nie wymagają dla swojej skuteczności formy pisemnej, są uważane za złożone skutecznie, gdy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Użytkownika lub umieszczone w formie ogłoszenia w ramach Serwisu.
 10. Funkcjonowanie Serwisu
  1. Fundacja jest uprawniona do zaprzestania prowadzenia Serwisu w każdym momencie.
  2. Zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na ważność zawartych umów dotyczących wsparcia celów Fundacji. Gdyby z jakiegokolwiek powodu Fundacja stała się niezdolna do realizacji swoich celów statutowych, Fundacja jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Użytkowników kwot, które nie zostały wykorzystane na te cele:
   1. Zwroty nie są możliwe dla wpłat dokonanych z wykorzystaniem sposobów płatności, w których Fundacja nie otrzymuje numeru rachunku bankowego Użytkownika – w takiej sytuacji Fundacja skontaktuje się z Użytkownikiem (wykorzystując podane przez niego dane kontaktowe), aby uzyskać dane konieczne do dokonania zwrotu środków.
  3. Fundacja jest uprawniona do likwidacji Serwisu w dowolnym momencie.
  4. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w szczególności ze względów technicznych lub konserwacyjnych. Fundacja będzie w miarę możliwości informowała o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie dążyła do maksymalnego skrócenia czasu niedostępności Serwisu.
  5. Fundacja jest upoważniona do wprowadzania dowolnych zmian w Serwisie, obejmujących jego charakter i formę.
  6. Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów statutowych także przy wykorzystaniu portali internetowych innych niż Serwis, jak również przy wykorzystaniu innych kanałów (takich jak portale crowdfundingowe, fudraisingowe, kryptowaluty, zakupy grupowe, czy formularze wpłat na stronie internetowej, zbiórki sms lub telefoniczne), zarówno samodzielnie, jak i przy współudziale partnerów zewnętrznych.
 11. Zmiana Regulaminu
  1. Fundacja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na treść umów wsparcia zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. O zmianie Regulaminu Fundacja poinformuje poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Serwisie oraz przez komunikat umieszczony w Serwisie..
 12. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym dla sporów wynikających z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy na podstawie przepisów ogólnych polskiego prawa.
  2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.
  3. Fundacja wskazuje, że korzysta ze wsparcia podmiotów zewnętrznych (partnerów, ochotników, wolontariuszy). Fundacja wskazuje, że inne osoby promujące działania Fundacji lub wypowiadające się na jej temat, nie wyrażają oficjalnego stanowiska Fundacji. Jedyne oficjalne stanowisko Fundacji jest wyrażane przez członków organów i pracowników Fundacji.